Yamaha R1/R1M 2015 EVO4 Connection Kit

£60.00

Brand Aim
Yamaha R1/R1M 2015 EVO4 Connection Kit.

This cable allows connection of Yamaha R1/R1M 2015 to the Aim EVO4 Datalogger.